2018: Збірник тез і матеріалів доповідей конференції.

Матеріали, надруковані в збірнику другої спільної наукової конференції учасників Міжнародного центру громадянської політології, представників Львівського молодіжного історичного осередку та авторів “Анналів юридичної історії”, репрезентують рецепти осмислення та інтерпретації державотворення у широкому географічному контексті. В центрі уваги молодих авторів-істориків знаходиться «Європа» – культурно-цивілізаційний, геополітичний та політико-правовий простір. Особливу увагу присвячено розмежуванню історичних епох і культурних зрізів, юридичним аспектам появи та інституціоналізації держав у Західному світі.

Феномен Європи: проблеми державотворення. Збірник матеріалів наукової конференції молодих вчених з міжнародною участю у Львівському національному університеті імені Івана Франка (15-17 листопада 2018 року). Упорядники: Р. Б. Тарнавський, В. М. Мельник. Львів: Видання наукового журналу «Аннали юридичної історії», 2018. 100 с.