Теорія та історіософія політичної думки | Курс підвищення кваліфікації

Лекція перша: Вступ до історії політичної думки

Відеозапис присвячений предмету та об’єкту політичної науки (політології), предмету історії політичних учень, поліваріантності тлумачення політичних систем, різниці між окциденталізмом і орієнталізмом.

Лекція друга: Методологічні принципи вивчення історії політичних вчень

Відеозапис розкриває сенс поняття “методологія”, розповідає про головні методи історії політичної думки, описує загальноприйняту періодизацію Історії зарубіжних політичних вчень.

Лекція третя: Метод періодизації історії політичної думки

Відеозапис розкриває сенс поняття “періодизація”, аналізує ключові особливості етапів еволюції політичних вчень – архаїчного часу, доби античності, середньовіччя, нового і найновішого періодів.

Лекція четверта: Порівняльно-історичний метод в Історії зарубіжних політичних вчень та принципи історичного дослідження політичних інститутів

У відеозаписі розповідається про зміст порівняльно-історичного методу в історії політичної думки, наголошується на принциповості взаємодоповнень політичної історії та історії політичних вчень, розкривається зміст історико-політичного тлумачення поняття “держава”, дається авторська дефініція “централізованим” і “децентралізованим” політичним інститутам – формам розвитку політичних уявлень від архаїчної доби до сьогодення.

Лекція п’ята: Теорії походження державності

У відеозаписі дається авторське визначення поняття “держава”, дефініція поняття “державна влада”, розповідається про найбільш розповсюджені теорії походження держав: патріархальну, патримоніальну, психологічну, теологічну, капіталістичну.

Лекція шоста: Теорія суспільного договору та архаїчна держава

У відеозаписі дається визначення теорії походження держави шляхом суспільного договору, характеризуються ключові детермінанти протодержавного ладу за архаїчної доби.

Лекція сьома: Расова теорія держави

У відеозаписі аналізуються витоки, становлення і колоніальна трансформація расової теорії походження держави; надається визначення поняття “колоніалізм”.

Лекція восьма: Продовження расової теорії

У відеозаписі аналізується становлення расової політичної теорії походження держави у ХХ столітті.

Лекція дев’ята: Позитивістська теорія походження держави

У відеозаписі розказується про сутність та значення позитивізму, внесок позитивістів у розвиток ідеологій ХІХ століття, ключові поняття політологічного позитивізму.

Лекція десята: Теорія походження держави Клода Леві-Строса

У відеозаписі проаналізоване значення табу для появи архаїчних держав.

У разі бажання слухача отримати сертифікат про підвищення кваліфікації, завершення лекційного курсу супроводжується прикінцевим екзаменаційним контролем.